Bedankt voor je melding van een incident of ongeval

Bedankt voor het vervolledigen en insturen van het incidentenrapport. Dit is immers een wezenlijk onderdeel van ons actief veiligheidsbeleid. Dit rapport wordt automatisch aan de directie en het team vaste krachten bezorgd.

De eindverantwoordelijke of directeur kan onmiddellijk ingrijpen wanneer:

 • het incident of ongeval ernstig is
 • er risico is voor imago-schade
 • het gaat om een incident dat zich al eerder [meermaals] voorgedaan heeft

Mogelijke interventies zijn:

 • het tijdelijk of definitief stopzetten van een activiteit of programma-onderdeel
 • het aanspreken van leveranciers op de door hun geleverde prestaties of diensten [vb. huur mountainbikes]
 • de onmiddellijke aanpassing van de veiligheidsplannen

De veiligheidscoördinator brengt driemaandelijks verslag uit van de incidenten van de voorbije periode. In samenspraak met het team, op advies van de veiligheidscoördinator, beslist de directie over de gepaste maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn:

 • geen actie: het incident is te wijten aan factoren die buiten onze invloedssfeer vallen en de [mogelijke] gevolgen zijn niet dramatisch
 • wijziging van de veiligheidsplannen of procedures
 • [tijdelijke] stopzetting van de activiteit en mogelijk verder onderzoek
 • inwinnen van de mening van een expert
 • aanpassing van het opleidingstraject of van de opleidingingsinhouden

Een incident of een ongeval kan ook voor jou als opleider of teamverantwoordelijke een ingrijpende ervaring zijn.

Twijfel niet om even langs te komen indien je het daar samen over wil hebben.